top of page
STU i  KaffeFair / Aalborg Zoo

ALMEN KØKKENFAG / BAGERI / CAFÉ, SALG OG SERVICE / DYREHOLD 

Orangutangunge-preview.jpg

VI KOMBINERER DEN PRAKTISKE OPLÆRING I KAFFEFAIR ELLER AALBORG ZOO MED UNDERVISNING I ALMENE FAG OG VEJLEDNING I HVERDAGSLIV

Alle har ret til en uddannelse - også selvom vi ikke lige passer ind i de kasser, der i forvejen er i vores samfund. Unge med særlige behov går ofte rundt med følelsen af ikke at ”passe ind”, og ofte oplever de ensomhed som en del af deres hverdag. I KaffeFair vil vi det gerne anderledes.  

 

Vores mål er, at alle elever og medarbejdere skal opleve, at de er en del af et fællesskab, hvor alle bidrager til, at hverdagen fungerer på bedste vis, og opnår kompetencer til brug i fremtidig beskæftigelse. 

 

Som STU elev i KaffeFair eller Aalborg Zoo møder man et miljø med stor mangfoldighed og tryghed i hverdagen. Vi har øvebaner, hvor der er mulighed for at udvikle faglige og personlige kompetencer. Samtidig bliver alle elever og medarbejdere inddraget i de processer, der indgår i at drive restaurationsvirksomhed eller zoologisk have. 

aalborgzoo.png
KF_2linier_payoff_negativ.png

Det særlige ved STU hos KaffeFair / Aalborg Zoo  

Vi tilbyder uddannelse i virkeligheden på rigtige arbejdspladser. Det giver kompetencer, der har værdi på arbejdsmarkedet.  

 

På uddannelsens tredje år vil der være særligt fokus på brobygning fra STU-uddannelse til det øvrige arbejdsmarked eller videre uddannelse. Det sker i samarbejde med JOB-FOKUS, som hjælper med at finde praktikforløb, hvor du kan træne de ting, du lærer i uddannelsen og blive fortrolig med nye arbejdspladser. 

På alle arbejdsområder tænker vi den sociale træning ind i hverdagen. 

I vores netværk er der mulighed for at danne nye venskaber.  

Vi arbejder med at styrke de sociale kompetencer igennem kommunikation og samarbejde i det daglige. 

VORES OPTAGELSESKRAV 

  • At eleven er engageret i sin uddannelse og den branche, som faglinjen sigter imod. 

  • At eleven er visiteret igennem UU-vejledningen i hjemkommunen. 

  • På faglinjen ”dyrehold” skal man kunne efterleve sikkerhedskrav, da man omgås potentielt farlige dyr. 

 

Vi afholder optagelsessamtaler hvert år i april/maj samt løbende efter behov. 

 

 

STU FORLØBET  

Uddannelsen består af praktisk sidemandsoplæring på den faglinje, du vælger.  

Sidemandsoplæringen varetages af faguddannede mentorer. Den foregår sideløbende med, at man som elev indgår i driften i den virksomhed eller afdeling, som man er tilknyttet.  

Den praktiske oplæring udgør tre dage om ugen. De resterende to dage består af undervisning i almene fag og vejledning i hverdagsliv. Det betyder, at man skal være forberedt på, at uddannelsen kan foregå på to forskellige adresser. Det afhænger af hvilken faglinje, man vælger. 

 

De første 12 uger af uddannelsen er et afklaringsforløb, hvor den enkelte har mulighed for at afprøve forskellige funktioner, hvad enten uddannelsen foregår i KaffeFair eller Zoologisk have. 

 

Efter afklaringsforløbet vil vi i samarbejde med den unge, dennes UU-vejleder og evt. forældre, udarbejde en uddannelsesplan, der er tilpasset den enkeltes kompetencer og forudsætninger. Det er også her den endelige fagretning fastlægges.  

 

Vores STU faglinjer kan kombineres med andre STU-godkendte forløb og praktikker på virksomheder og/eller uddannelsessteder.  

 

Som STU elev hos os, bliver man tilknyttet et ungdomsmiljø og hermed oplevelsen af at være en del af et fællesskab. Vi tænker social træning ind i hverdagen på alle arbejdsområder, hvor der i vores netværk er mulighed for danne nye venskaber. Vi arbejder med at styrke de sociale kompetencer og udvikling af social identitet via samarbejde og kommunikation. 

 

Beviser du kan opnå

  • Hygiejnebevis 

  • Baristakursusbevis 

  • Prøvebevis i dansk, matematik, IT og engelsk 

  • Dokumenteret fagbeskrivelse (faglinjen) 

 

 

MÅLGRUPPE 

STU på KaffeFair er for unge i alderen 16-25 år med faglige, personlige og/eller sociale udfordringer, som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær uddannelse. Det kan f.eks. være unge mennesker med kognitiv og/eller social funktionsnedsættelse.

 

FREMTIDSUDSIGTER 

Formålet med uddannelsen er, at være et springbræt til voksenlivet, hvor den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. 

 

I vores STU-forløb har vi har fokus på brobygning, så overgangen til anden aktivitet efter STU sker så målrettet som muligt. Dette gør vi bl.a. ved at dokumentere den unges progression, og ved at samarbejde med den unge, UU-vejlederen og evt. den unges forældre.  

 

Uddannelsen kan ende ud i en afklaring ift. ordinær beskæftigelse, skåne-/flexjob eller videreuddannelse. 

 

 

FAGLINJER 

Generelt for KaffeFair og Zoo er, at vi arbejder i et mangfoldigt og rummeligt miljø, hvor vi opstiller  
øvebaner i joblæring indenfor: Almen køkkenfag - bageri - café, salg og service og dyrehold.

 

FAGLINJE 1 - ALMEN KØKKENFAG 

Du lærer om det praktiske hele vejen rundt i køkkenet, herunder at udvælge og klargøre forskellige råvarer til brug i tilberedning af kolde og varme retter. Herudover læring om vareindkøb, afrydning/rengøring, hygiejne og kontrol af varer.  

 

En stor del af uddannelsen er baseret på praktisk sidemandsoplæring i de forskellige funktioner som køkken-, café- og kantinedrift indebærer. Oplæringen foregår på baggrund af den enkeltes forudsætninger, og eleven kan erhverve sig et hygiejnebevis hos os.  

 

Når du arbejder indenfor det køkkenfaglige område, er målet, at du bliver i stand til at kunne håndtere travle perioder samt evner et godt samarbejde med de kollegaer, der servicerer cafeens gæster. 

 

FAGLINJE 2 - BAGER 

Du får indblik i og lærer om bageriets råvarer, dejproduktion og fremstilling af brød og kager.  Du har mulighed for at lære bageriets grundteknikker, og du bliver introduceret til både gamle håndværkstraditioner og mere moderne teknikker.  

Bageriet er også baseret på den praktiske sidemandsoplæring i alle funktioner. Al oplæring foregår på baggrund af den enkeltes forudsætninger. 

Bageri er i særdeleshed et detaljeorienteret fag, hvor der arbejdes struktureret. I bageriet arbejder vi med at følge en opskrift samt at få øje for det æstetiske i præcisionsarbejdet. 

 

FAGLINJE 3 - CAFÉ, SALG og SERVICE 

Du får indblik i og lærer om tjenerfagets faglige elementer med kundeservice og betjening af gæster, som høj prioritet.  

Du får sidemandsoplæring i kassebetjening, servering, opfyldning, afrydning, og rengøring. 

Vi arbejder med, at den enkelte elev opnår overblik ift. caféens gæster og med den enkeltes evne til at samarbejde med det øvrige personale. Når du arbejder med café, salg og service er målet, at du fremtræder udadvendt, smilende og med godt humør overfor vores gæster. 

 

FAGLINJE 4 – ZOO 

Uddannelsen giver kompetencer inden for pasning af dyr samt vedligehold af anlæg og publikumsarealer.

Kompetencerne vil kunne bruges inden for landbrug, rideskoler, dyreinternater m.v. Det første år af uddannelsen foregår i Aalborg Zoologiske Have. Her vil du indgå i et team af dyrepassere/dyrepasserelever og teknisk personale og få indsigt i, hvordan man passer havens mange dyr og vedligeholder anlæg og publikumsområder.

I uddannelsen indgår væsentlige opgaver som foderforberedelse og rengøring af dyrenes anlæg, men også vedligeholdelse og rengøring af havens publikumsarealer. Det indebærer f.eks. fejning, (evt. med maskine), affaldssortering og vask af bænke, opstilling/nedtagning af inventar til events eller mindre reparationer. Arbejdet i Zoologisk Have er spændende og kræver hårdt fysisk arbejde, og der er strenge krav til sikkerhed.

 

ØVRIGE FAG 

Hverdagsliv:  

Igennem temabaseret undervisning arbejder vi med at fremme den enkeltes mulighed for et aktivt voksenliv. Eleverne undervises individuelt og i grupper, alt efter hvad der giver mening for den enkelte. I vores temaundervisning fokuserer vi på forskellige emner f.eks.: 

 

 

Bo-undervisning:  

Personlig hygiejne, indkøb, madlavning efter opskrift, budget mm.  

 

Samfundsforståelse:  

Medborgerskab, E-boks og Nem-id, virksomhedsbesøg, CV og ansøgninger mm. 

 

Dannelse:  

Takt og tone, kontakt til nye mennesker, ung i dag – med udfordringer. 

 

Sundhedsfag:  

Fysisk/psykisk sundhed, kostvejledning, motion og yoga. 

 

FVU-undervisning:  

På Strandvejen udbydes der undervisning i dansk, matematik og engelsk med mulighed for at gå til eksamen. Endvidere ordblindeundervisning for de kursister, der er i målgruppen. 

 

Eksterne Praktikker:   

Når en elev vurderes klar til det, vil der være mulighed for at komme ud i praktikker hos eksterne virksomheder. Her vil der blive taget hensyn til, hvilke ønsker eleven selv har i forhold til  

kompetencer/interesser samt til formålet i uddannelsesplanen. 

 

Det er muligt at sammensætte STU-forløbet med ovenstående fag, selvfølgelig  
med fokus på formålet i uddannelsesplanen. 

 

 

 

Tidslinje KF2.png
Ara-preview.jpg

HVORFOR KAFFEFAIR OG ZOO? 

 

KaffeFair 

KaffeFair er en socialøkonomisk virksomhed. Det betyder, at vi er ”non-profit”, og at vi arbejder for at fremme beskæftigelse og unges mulighed for uddannelse. Et eventuelt overskud geninvesteres i vores formål. 

 

Vi arbejder i et professionelt køkkenfagligt miljø, hvor du møder dygtige medarbejdere, der udover fagprofessionel uddannelse også løbende gennemgår pædagogisk efteruddannelse.  

Vi ser det som en naturlig del af KaffeFair, at vores personale har muligheden for at videreudvikle de mellemmenneskelige kompetencer. 

KaffeFair blev etableret af FOKUS Folkeoplysning i 2006 og har i dag tre afdelinger i Aalborg Kommune. KaffeFair er en professionel restaurationsvirksomhed der leverer mad af høj kvalitet baseret på lokalt dyrkede og økologiske råvarer. KaffeFairs ambition er at være ”byens bedste arbejdsplads”.  

 

 

Zoologisk Have 

En vigtig mission for Aalborg Zoo er at gøre en aktiv indsats for bevarelse af truede dyrearter og deres levesteder. 

Derfor arbejder vi kontinuerligt med avl og deltager i det europæiske avlssamarbejde EEP, der har som mål at sikre truede dyrearter fra udryddelse, samt at sikre en stor genetisk variation blandt de trængte bestande. 

 

Aalborg Zoo åbnede i 1935 og forvalter i dag en dyrebestand bestående af cirka 2300 dyr fordelt på 125 forskellige arter. Dyrene spiller en central rolle for Aalborg Zoos fundament og aktiviteter, og havens dyr har en naturlig første prioritet for alle Zoos medarbejdere. 

Aalborg Zoos årlige besøgstal svarer til cirka en tolvtedel af Danmarks befolkning, og det giver os året rundt en enestående mulighed for at påvirke et stort antal menneskers holdninger og engagement i forhold til dyr og natur. 

Som den første zoologiske have i verden blev Aalborg Zoo miljøcertificeret i 1999. Det mangeårige arbejde med miljøledelse betyder, at miljøbevidsthed nu er en helt naturlig og integreret del af vores hverdag og sammen med FN's Verdensmål udgangspunkt for vores Zoo Strategi. 

Dertil kommer at Zoo er arbejdsmiljøcertificeret og arbejder for et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø. 

åbningen.jpg
SE også
elev_029A3650_Fotograf_Johny Kristensen.
SE også

JOBPLAN, VISITATION, KONTAKTPERSONER OG ADRESSER

STU afgørelse fremsendes til:

FOKUS Folkeoplysning
Strandvejen 19, 9000 Aalborg.
Att.: Lone Jacobsen.

E - mail:  lone@fokus-folkeoplysning.dk 
Telefon: 99301003.

Uddannelsesansvarlig:

Sten Kjærsgaard, sten@kaffefair.dk

mobil: 20469837

 

Projektets adresser
KaffeFair, Kantine:
Ældre Handicap forvaltningen,
Storemosevej 17-21, 9310 Vodskov

 

KaffeFair, Konference:
Fyrkildevej 1-7,

9220 Aalborg øst (Sundhedshuset)


KaffeFair, Strandvejen 19,

9000 Aalborg.

Mødetider
Mødetiden aftales individuelt indenfor åbningstiden.

bottom of page